Širší informace k poskytovaným právním službám

Podrobnější obsah poskytování právních služeb v jednotlivých oblastech práva

 • PRÁVO OBČANSKÉ
  poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, zvláště

  vymáhání pohledávek, jejich správa a prodej

  • v oblasti závazkového práva, tedy kupní a směnné smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o půjčce, smlouvy o výpůjčce, nájemní smlouvy, příkazní smlouvy, smlouvy o ubytování, smlouvy o úschově, smlouvy o obstarání věci, smlouvy zprostředkovatelské, smlouvy o sdružení atd.,
  • v oblasti věcných práv, tedy vlastnická práva, práva k cizím věcem, zástavní práva, společné jmění manželů, spoluvlastnická práva, restituční spory, privatizace, veškeré vztahy k nemovitostem včetně spolupráce z Katastrálními úřady na území celé České republiky atd.
  • v oblasti pojišťovnictví
  • v oblasti dědického práva
  • v oblasti rodinného práva

 

 • PRÁVO OBCHODNÍ
  poskytování právních služeb v oblasti práva obchodního, zvláště

  • v oblasti práv obchodních společností, tedy veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti z ručením omezeným, akciové společnosti a družstev a z tím související veškerou agendou, zejména fúze, akvizice, parcelace a likvidace obchodních společností, vytváření a rušení holdingové struktury vzájemně vlastněných obchodních společností, zvýšení a snížení základního jmění obchodních společností atd.
  • v oblasti obchodních závazkových vztahů, tedy smlouvy o uzavření budoucích smluv, zajištění a zániku závazku, odstoupení od smluv, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o úvěru, smlouvy o dílo, smlouvy mandátní, smlouvy o zprostředkování, smlouvy o tichém společenství, vymáhání pohledávek, atd.
  • poskytování právních služeb v oblasti konkurzního práva, zejména výkon činnosti správce konkurzní podstaty, zastupování správců konkurzních podstat v oblasti práva a dalších odborných činností, zastupování věřitelů při podání návrhu na prohlášení konkurzu, sepisu přihlášek do konkurzního řízení, zastupování ve věřitelském výboru a na přezkumných jednáních, podání návrhu na vyrovnání atd.
  • poskytování právních služeb v oblasti likvidací společností, ale i výkon činnosti likvidátorky
  • poskytování právních služeb v oblasti provádění veřejných dražeb, ale i výkon činnosti dražebníka
  • poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek

 

 • PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  poskytování právních služeb v oblasti práva životního prostředí, zejména

  • navrhování honiteb a zakládání honebních společenstev, smlouvy o nájmu honiteb dle zákona o myslivosti, nakládání z lesními pozemky dle zákona o lesích, náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy, řízení ve věcech ekologického zemědělství, řízení o výkon rybářského práva atd.

 

 • PRÁVO PRACOVNÍ
  poskytování právních služeb v oblasti pracovního práva, zejména

  • otázky související z pracovním poměrem, tedy např. vznik, změna a skončení, pracovní smlouva, nárok z neplatného rozvázání pracovního poměru, volba a jmenování, pracovní spory a dále i otázky související z dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr

 

 • PRÁVO STAVEBNÍ
  poskytování právních služeb v oblasti stavebního práva, zejména

  • otázky související se širokým záběrem v oblasti stavebního zákona, tj. ochrany práv klienta ve stavebním řízení, podávání návrhů, žádostí a opravných prostředků, zastupování v případech, kdy byly způsobeny stavební činností škody na majetku klienty

 

 • PRÁVO AUTORSKÉ
  poskytování právních služeb v oblasti autorského práva, zejména

  • právo výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání, právo pořizovatele k jim pořízené databázi, ochrana práv, licenční smlouva, osobnostní právo, majetkové právo

 

 • PRÁVO SPRÁVNÍ
  poskytování právních služeb v oblasti správního práva, zejména

  • zastupování klientů v rámci různých správních řízení, zvláště stavebního řízení, řízení před Katastrálními úřady, řízení ve věcech dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, řízení ve věcech životního prostředí, řízení ve věcech náhrad škod způsobených nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem, poskytování právních služeb pro města, městské části a obce, poskytování právních služeb v oblasti živnostenského práva atd.

 

 • PRÁVO ES/EU
  poskytování právních služeb v oblasti práva ES/EU, zejména

  • se zaměřením na možnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a poskytování služeb při jednání z příslušnými orgány státní správy a EU a dále se zaměřením na volný pohyb služeb
  • v oblasti hmotného práva, např. základy vnitřního trhu, společná pravidla vnitřního trhu, soutěž, subvenční právo a právo státních podpor, evropské soukromé právo, společné politiky – např. životní prostředí, kulturní politika, dopravní politika apod., oblast vnějších vztahů a přidružení ČR k ES